GDPR

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů advokátem

Správce osobních údajů 

Správcem osobních údajů je Mgr. Jana Šuranová Traplová, advokátka,

č. ČAK 14033, IČ: 73611468, Přístavní 531/24, 170 00, Praha 7

Právní základ pro zpracování

 • Smlouva
  o poskytování právních služeb
 • Poskytování
  osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen “klient“), která vyplývá
  z výše zmíněné smlouvy

Účel zpracování

Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem

Příjemci osobních údajů

 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 • Poskytovatelé údržby informačního systému
 • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po
jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona
č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta

 • Právo
  na přístup
   k osobním
  údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat informace
  o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje
  se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo,
  aby
   správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil
  na jeho žádost nepřesné osobní údaje
  , které se ho týkají. Neúplné
  osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit
  .
 • Právo
  na výmaz
   osobních
  údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta
  zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny
  určité podmínky a klient o to požádá.
 • Klient
  má právo, aby správce – advokát v určitých
  případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti
  zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta,
  třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
  nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést
  námitku
  .
 • Právo
  na přenositelnost
   údajů dává klientovi možnost získat osobní
  údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu.
  Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky
  možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • Právo kdykoli odvolat
  souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje
  klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na
  základě souhlasu se zpracováním.
 • V případě, že bude
  klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné
  správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit
  na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách
Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Vzor žádosti subjektů údajů je k dispozici na internetových
stránkách České advokátní komory.